Kosten en vergoeding

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering hebt u recht op vergoedingen voor de meeste diagnostische classificaties.

Ik heb geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. De belangrijkste reden is dat zorgverzekeraars geen contracten afsluiten tijdens een lopend kalenderjaar. Daarbij worden er bepekte budgetten aan nieuwe vrijgevestigde psychotherapeuten verstrekt. Een voordeel voor de therapie is dat ik niet nog sterker beperkt word door de regels van de zorgverzekeraars.

U blijft het recht op vergoeding houden onafhankelijk of u naar een gecontracteerde of een niet-gecontracteerde psychotherapeut gaat. Het enige verschil betreft de hoogte van de vergoeding die de zorgverzekeraar aan u geeft voor een psychotherapeutisch traject.

 

Er zijn twee soorten ziektekostenverzekeringspolissen.

Als u een restitutie-polis heeft dan vergoed de zorgverzekeraar de maximale kosten van een traject 100%, onafhankelijk of u naar een gecontracteerde of niet-gecontracteerde psychotherapeut gaat. Voor mij is dit natuurlijk de beste polis.

Bij een natura-polis varieert de hoogte van de vergoeding voor een traject tussen de 65-80% als u naar een niet-gecontracteerde psychotherapeut gaat.

Ik ga werken met een akte van cessie. Dit is een machtigingformulier, die is goedgekeurd door uw zorgverzekeraar, waardoor u mij machtigt de vergoeding voor uw traject direct bij uw zorgverzekeraar te declareren. Hierdoor merkt u in die zin geen verschil of u bij een gecontracteerde of niet-gecontracteerde psychotherapeut komt.

 

Eigenlijk is er wettelijk gezien een recht op vergoedingspercentage van minimaal 75% van de NZa tarieven. Daar zorgverzekeraars deze rechterlijke uitspraak anders interpreteren, zijn er ook polissen met een lagere vergoeding. Die minimale vergoedingsgrens hanteer ik ook, wat soms kan betekenen dat u een deel zelf dient bij te betalen. Waar dit kan en nodig is, wil ik dit vermijden en zoek ik met u naar een oplossing. U kunt op uw polisblad zien welke polis u heeft. Vervolgens kunt u op de website van de zorgverzekeraar nagaan wat de hoogte is van uw vergoeding. U kunt dit ook bij uw zorgverzekeraar navragen. U kunt eventueel contact opnemen met mij hierover als u vragen hebt, omdat ik mij kan voorstellen dat dit complex kan aanhoren. Ik kan uw vergoedingshoogte ook nagaan.

In het adviesgesprek kan ik u, op basis van het voorgestelde traject, concreet informeren over de eventuele bijkomende kosten. Voor de intakeprocedure laat ik u niets bijbetalen.

Mijn intentie is dat u niets hoeft bij te betalen. Voor mij is de beste optie dat u overstapt naar een restitutiepolis in het nieuwe kalenderjaar.

 

Eigen Risico

U heeft een wettelijk eigen risico, wat zowel voor 2017 als 2018 385 euro is. Daarnaast is er ook nog een vrijwillig eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar kunt afspreken, waardoor uw premie per maand lager wordt. Meer informatie vindt u op uw polisblad of bij uw zorgverzekeraar.

 

Betalingsvoorwaarden

Betalingstermijn

Indien je wegens financiële problemen de factuur niet in één keer of tijdig kunt betalen, is het belangrijk dat u mij dit uiterlijk binnen 14 dagen na de datum op de factuur aangeeft.

Niet of te laat betalen

Bij een niet-betaling binnen de afgesproken termijn, zal er een betalingsherinnering worden toegestuurd. Bij de 1e herinnering worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 2e herinnering zal daar bovenop nog € 10,- worden berekend. Tot slot zal een 3e herinnering volgen die nog eens € 30,- gaat kosten.

Is dan nog niet tot volledige betaling over gegaan, dan zal er een administratie- of incassobureau worden ingeschakeld om het bedrag bij u te vorderen.

Meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Zelf betalen

Niet verzekerde zorg 

Een klein aantal diagnostische classificaties zijn door de zorgverzekeraars uitgesloten van vergoeding. Dit zijn de Onverzekerde Producten (OVP).

Dit zijn met name de aanpassingsstoornis en relatieproblemen. Zie ook de brochure van de LVVP: www.lvvp.info . Dergelijke behandelingen dient u zelf te betalen.

De kosten voor individuele therapie zijn €100,- per 45 minuten (gebaseerd op het Nza-tarief). Dit tarief geldt ook als u kiest het traject zelf te betalen. De rondom-tijd die ik altijd heb, is hierbij inbegrepen. 

De kosten voor partner-relatie therapie zijn €120,- voor een sessie van 60 minuten en €180,- voor sessie van 90 minuten. Nb: indien een van de partners een GGZ-diagnose heeft, kan deze therapie soms wel voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen.

Bij niet verzekerde zorg is een voordeel dat u geen verwijsbrief nodig heeft, u hoeft geen verplichte vragenlijsten in te vullen of aan andere voorwaarden van zorgverzekeraars te voldoen. Uiteraard houd ik mij wel aan alle eisen die de beroepscode aan mij als therapeut stelt.

 

Supervisie en coaching

Contact in het kader van supervisie en coaching (wanneer er geen classificatie is vast te stellen, maar er wel vragen zijn) kan mogelijk door uw werkgever worden vergoed of is fiscaal verrekenbaar. Mijn tarief is €120,- per klokuur (niet BTW-plichtig).

Het tarief van groepssupervisie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor een groep van 2 tot en met 4 deelnemers reken ik €300,- per sessie van 1,5 uur. Bij meer deelnemers prijs in overleg.

No-show en afmelding

Het is belangrijk voor mijn praktijkvoering dat wanneer U verhinderd bent, dit 24 uur van te voren door geeft aan mij. Dit kan telefonisch (Voicemail), via sms of email. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, word er 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.